REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN 11. FESTIWALU FILMU I SZTUKI DWA BRZEGI

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty 11. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Festiwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą, zwanym dalej FESTIWAL, jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi z siedzibą w 04-120 Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 12; KRS 268151; NIP 7162714319; Regon 060192375, zwane dalej ORGANIZATOR lub SPRZEDAWCA.

2. Wstęp do Sali Kina/Imprezy jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/akredytacji (nie dotyczy imprez niebiletowanych).

3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania Seansu/Imprezy, na jaki jest zakupiony.

6. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu/akredytacji.

7. Sale kinowe/koncertowe nie mają numerowanych miejsc i mogą posiadać wydzielone strefy miejsc dla gości „VIP”.

8. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina/Imprezy osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

9. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Dwa Brzegi kategorycznie zabrania się:
9.1. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ PODSTAWĄ DO WYPROSZENIA Z SALI ORAZ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
9.2. Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
9.3. Spożywania alkoholu, palenia papierosów/e-papierosów i innych używek.
9.4. Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.

10. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina/Imprezy.

11. Za rzeczy pozostawione na Sali Kina/Imprezy nie ponosimy odpowiedzialności.

12. Po zakończeniu Seansu/Imprezy prosimy o pozostawienie porządku oraz czystości.

13. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Informacje o Seansach/Imprezach i sposobie zakupu biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej www.dwabrzegi.pl, zwaną dalej WITRYNA, plakatach i ulotkach programowych oraz osobiście w biurze lub kasach Festiwalu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

3. Zakupu biletów online na Seanse/Imprezy można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.dwabrzegi.biletpro24.pl/BiletPro24, nie później jednak niż dwie godziny przed rozpoczęciem Seansu/Koncertu.

4. Kasa Festiwalu czynna jest na godzinę przed pierwszym zaplanowanym seansem aż do czasu rozpoczęcia ostatniego seansu – w danym dniu.

5. Zwrot biletów zakupionych w kasie Festiwalu jest możliwy tylko za okazaniem paragonu fiskalnego/faktury i ważnego biletu wstępu najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem Seansu/Koncertu.

6. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak paragonu, brak potwierdzenia dokonania płatności przez bank).

7. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
7.1. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów.
7.2. W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
7.3. Bilety na seanse filmowe/imprezy przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu określającego wiek widza.
7.4. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
7.5. Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Organizatora.

8. Cennik biletów opublikowany jest na stronie internetowej www.dwabrzegi.pl w zakładce „BILETY”

9. Informujemy, że ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych Organizatora.

III. INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW NA PROJEKCJE KINOWE/KONCERTY:

1. Postanowienia ogólne:
1.1. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu.
1.2. System sprzedaży internetowej biletów będzie funkcjonował od godziny 12.00 w dniu 17 lipca 2017 do dnia 05 sierpnia 2017 do godziny 19:00.
1.3. Sprzedawca ma prawo wyboru imprez przeznaczonych do sprzedaży internetowej.
1.4. Zakup biletów w systemie sprzedaży internetowej na dany seans/imprezę jest możliwy od momentu rozpoczęcia sprzedaży do 2 godziny przed rozpoczęciem seansu/imprezy – dla klientów dokonujących płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem banku prowadzącego rozliczenia w systemie automatycznym lub 24 godzin przed rozpoczęciem seansu/koncertu – dla klientów dokonujących płatności za pośrednictwem banku prowadzącego rozliczenia w systemie półautomatycznym.
1.5. Osoba zarejestrowana w systemie sprzedaży może dokonać, w czasie jednokrotnego logowania, zakupu maksymalnie ośmiu biletów na jeden seans/imprezę.
1.6. Bilet zakupiony w systemie posiada unikalny kod jednokrotnego użycia. Zabronione jest kopiowanie biletów, ani udostępnianie ich osobom trzecim.
1.7. Ceny biletów umieszczone są na stronie internetowej festiwalu w zakładce „BILETY”  (www.dwabrzegi.pl/bilety).
1.8. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podania przyczyn.
1.9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z witryny, w tym rezerwacji biletu, a także do przesyłania informacji o imprezach i filmach zawartych w ofercie Organizatora.
1.10. Kupujący akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

2. Przebieg sprzedaży internetowej:
2.1. Aby dokonać rezerwacji internetowej należy odwiedzić stronę internetową www.dwabrzegi.pl gdzie w zakładce „BILETY” znajduje się odnośnik „KUP BILET”, po naciśnięciu którego nastąpi przekierowanie osoby kupującej do systemu sprzedaży.
2.2. Po prawidłowym wypełnieniu i zatwierdzeniu arkusza rejestracyjnego na adres mailowy, podany podczas rejestracji, zostanie wysłana informacja o rejestracji z odnośnikiem aktywującym konto w systemie sprzedaży.
2.3. Należy aktywować konto poprzez „kliknięcie” na odnośnik aktywujący podany w  treści wiadomości.
2.4. Aktywacja konta otwiera możliwość dokonywania zakupów.
2.5. Przy kolejnych zakupach system wymaga logowania.
2.6. Po wybraniu z programu festiwalu tytułu filmowego należy w systemie rezerwacji wybrać datę wydarzenia, po naciśnięciu której pojawią się tytuły i godziny wszystkich wydarzeń z danego dnia. Następnie po wybraniu odpowiedniego tytułu można dokonać rezerwacji przechodząc do systemu płatności klikając przycisk „płacę” lub kontynuować zakupy klikając przycisk „dodaj seans”.
2.7. Całość rezerwacji należy zakończyć przejściem do systemu płatności w celu wygenerowania biletu/ów.
2.8. Ilość dokonanych rezerwacji można sprawdzić w zakładce „Moje Bilety”.

3. Dostawa i realizacja biletu
3.1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma bilet w formie elektronicznej – około 5 minut od potwierdzenia płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość zawierająca Bilet w formacie PDF (wraz z kodem QR).
3.2. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Festiwalu obsługującemu bramkę biletową:
3.2.1. Telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem (kod QR).
3.2.2. Wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, w rozmiarze nie mniejszym niż 2×2 cm.
3.3. W przypadku wątpliwości, co do oryginalności biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Festiwalu może poprosić o okazanie przez Użytkownika dowodu tożsamości.
3.4. W przypadku spóźnienia się Użytkownika na seans filmowy lub imprezę, na który/ą zakupił bilet, Organizator nie gwarantuje Użytkownikowi miejsc siedzących. Brak miejsc siedzących może być powodem niewpuszczenia Użytkownika na Seans/Imprezę.
3.5. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z wymogów regulaminu, użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym/imprezie, żądania od Sprzedawcy zamiany biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
3.6. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania i dokonania płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego/imprezy, którego/ej dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym/imprezie poza terminem ważności biletu.
3.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia wejścia na Seans/Imprezę kilku osób z tym samym biletem, do udziału w seansie filmowym/imprezie będzie upoważniona wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet, jako pierwsza.
3.8. Przy zakupie od dwóch do ośmiu biletów na jeden seans otrzymacie Państwo bilet grupowy. Podczas wchodzenia do kina/imprezę, wszystkie osoby powinny znajdować się w grupie z okazicielem biletu.

4. Zwrot biletu zakupionego w systemie przedsprzedaży internetowej:
4.1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w Regulaminie nie podlega wymianie lub zwrotowi.
4.2. Użytkownik ma prawo do zwrotu biletu w kasie Sprzedawcy tylko w przypadku odwołania seansu filmowego/imprezy, którego/ej dotyczy bilet.
4.3. W przypadku odwołania seansu filmowego/imprezy Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu. Środki pieniężne za zakupiony Bilet zostaną zwrócone w terminie do 14 dni od daty odwołania na konto Użytkownika, z którego zostały przelane.

5. Postanowienia końcowe:
5.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia.
5.2. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny www Organizatora odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:
5.2.1. Jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności,
5.2.2. Jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika,
5.2.3. Jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny.
5.3. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
5.4. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Na całym terenie Miasteczka Festiwalowego obowiązuje zakaz palenia (poza wyznaczonymi miejscami) i spożywania alkoholu.

2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kin/miejsc imprez, chyba, że jest to pies opiekun osoby niepełnosprawnej posiadającej odpowiednie uprawnienia.

3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

POBIERZ
DB_2017_REGULAMIN_FESTIWALU_DOC

REGULAMIN ZGŁASZANIA FILMÓW NA FESTIWAL FILMU I SZTUKI DWA BRZEGI 2017

I. ZASADY OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania, kwalifikowania i obrotu filmami w związku z organizacją jedenastej edycji Festiwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI, zwanego dalej Festiwalem, który odbędzie się w dniach 29 lipca – 6 sierpnia 2017 roku.

2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi, zwane dalej Stowarzyszenie, które jest prawnym reprezentantem wszelkich praw Festiwalu.

3. Zgłaszane filmy powinny spełniać wymagania niniejszego regulaminu.

II. STAŁE SEKCJE FESTIWALU:

1. Świat Pod Namiotem,

2. Na Krótką Metę,

3. Muzyka, Moja Miłość,

4. Wielkie Kino Na Małym Rynku.

III. KONKURSY I PLEBISCYTY:

1. Plebiscyt Publiczności,

2. Konkurs Filmów Krótkometrażowych.

IV. PODSTAWOWE ZASADY ZGŁASZANIA FILMÓW NA FESTIWAL:

1. Zgłaszać można filmy fabularne, dokumentalne, animowane i eksperymentalne do programu głównego:
1.1. Świat Pod Namiotem;
1.2. Na Krótką Metę;
1.3. Konkurs Filmów Krótkometrażowych.

2. Filmy odrzucone w ubiegłych latach nie będą brane pod uwagę.

3. Dopuszcza się zgłoszenie filmu na zasadach specjalnych, zaakceptowanych przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu.

V.  ŚWIAT POD NAMIOTEM:

Kryteria, których spełnienie wymagane jest przy zgłoszeniu filmu do sekcji Świat pod Namiotem:

1. Filmy pełnometrażowe fabularne i dokumentalne (powyżej 60 min.).

2. Filmy przed oficjalną polską premierą kinową.

3. Filmy z 2016 lub 2017 roku, starsze tylko wtedy, gdy będzie to polska premiera filmu.

VI. NA KRÓTKĄ METĘ:

1. Filmy krótkometrażowe (poniżej 60 min.).

2. Filmy z 2016 lub 2017 roku, starsze tylko wtedy, gdy będzie to polska premiera filmu.

VII. KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH:

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie DWA BRZEGI.

2. W Konkursie biorą udział filmy:
2.1. Krótkometrażowe (poniżej 35 min.);
2.2. Wyprodukowane w 2016 lub 2017 roku, starsze tylko wtedy, gdy będzie to polska premiera filmu.

3. Filmy ocenia Jury powołane przez Dział Programowy Festiwalu.

4. Nagrody w Konkursie. Festiwal przewiduje minimalne wysokości nagród:
4.1. Nagroda Główna: 5 000 PLN brutto,
4.2. Drugie miejsce: 3 000 PLN brutto,
4.3. Trzecie miejsce: 2 000 PLN brutto.

5. Nagrodę otrzymuje reżyser nagrodzonego filmu.

6. Nagrody zostaną wypłacone przez Festiwal w terminie 30 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu na podstawie oświadczenia podpisanego przez wszystkich członków zespołu oceniającego z podaniem nazwisk nagrodzonych i wysokości poszczególnych kwot. Nagrodzeni zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wypłaty nagrody. Festiwal potrąci i odprowadzi podatek od nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Festiwal nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac konkursowych, dojazdem na konkurs czy odbiorem nagrody.

8. Festiwal zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

VIII. PLEBISCYT PUBLICZNOŚCI:

1. W Plebiscycie biorą udział filmy z sekcji Świat Pod Namiotem.

2. Premierowe filmy pełnometrażowe z innych sekcji mogą zostać włączone do Plebiscytu. Ostateczna lista filmów biorących udział w Plebiscycie zostanie ogłoszona na stronie Festiwalu najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu.

3. Widzowie Festiwalu głosują na film na specjalnych znaczonych kuponach, przyznając mu od 1 do 5 punktów.

4. Filmy, które zgromadzą mniej niż 30 ważnych głosów, nie wezmą udziału w Plebiscycie.

5. Spośród oddanych ważnych głosów będzie obliczona średnia ważona. Reżyser filmu z najwyższym wynikiem otrzyma Nagrodę Publiczności.

IX. ZASADY ZGŁASZANIA FILMÓW:

1. Zgłaszanie filmów odbywa się za pośrednictwem aplikacji https://www.filmfreeway.com.

2. Koszt zgłoszenia filmu wynosi 5 USD (słownie: pięć dolarów).

3. Dopuszczalne jest zgłoszenie tylko jednego filmu wyreżyserowanego przez danego twórcę.

4. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 31 maja 2017 r.

5. Zgłaszający musi być osobą uprawnioną do dokonania zgłoszenia i udzielenia Organizatorowi licencji na pokaz filmu podczas Festiwalu oraz do wykorzystania materiałów towarzyszących filmowi do promocji pokazu filmu w ramach Festiwalu.

X. WERSJE JĘZYKOWE ZGŁOSZONYCH FILMÓW:

1. Filmy powinny być zgłaszane w oryginalnej wersji językowej z napisami angielskimi.

2. Filmy w polskiej i angielskiej wersji językowej nie muszą posiadać angielskich napisów.

3. W przypadku zakwalifikowania filmu na Festiwal, zgłaszający jest zobowiązany do przesłania angielskiej listy dialogowej i oryginalnej listy dialogowej (jeśli jest inna niż angielska).

XI. SELEKCJA ZGŁOSZONYCH FILMÓW:

1. W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego wypełnienia formularza zgłoszenia za pośrednictwem https://www.filmfreeway.com, Festiwal nie ma obowiązku dopuszczenia filmu do selekcji.

2. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub zaginione z przyczyn losowych.

3. Festiwal ma prawo zakwalifikowania filmu do innej festiwalowej sekcji.

4. Organizator poinformuje mailowo o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu.

5. Zakwalifikowane filmy udostępniane są Festiwalowi bezpłatnie.

6. Film, którego udział w Festiwalu został potwierdzony, nie może być wycofany z programu po 15 lipca 2017 roku.

XII. KOPIE PROJEKCYJNE FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA FESTIWAL:

1. Filmy prezentowane podczas Festiwalu mogą być wyświetlane na następujących nośnikach:
1.1. DCP (oprócz Konkursu Filmów Krótkometrażowych);
1.2. BluRay;
1.3. Inne nośniki, w tym postać pliku, po akceptacji przez Festiwal.

2. Nośniki projekcyjne powinny zostać dostarczone do biura Festiwalu w Warszawie do 14 lipca 2017. Odstępstwa od tego warunku powinny być uzgodnione z Festiwalem przed tą datą.

3. Festiwal ponosi koszty transportu kopii projekcyjnej tylko w jedną stronę:
3.1. Transport przychodzący, jeśli po Festiwalu film jest wysyłany na inny festiwal;
3.2. Transport wychodzący – dotyczy filmów, które zostały zakwalifikowane do programu na podstawie zgłoszeń;
3.3. Wyjątek stanowią filmy zaproszone przez Festiwal, które są wysyłane z siedziby właściciela kopii i tam też są odsyłane po zakończeniu Festiwalu – wówczas Festiwal ponosi koszty transportu w obie strony.

4. Festiwal ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo kopii od momentu odebrania jej od firmy transportowej do chwili ponownego przekazania jej firmie transportowej. Odpowiedzialność Festiwalu za uszkodzenie lub zgubienie kopii jest ograniczone do kosztu wykonania nowej kopii według obowiązujących stawek laboratoryjnych (kopia standardowa).

5. Uszkodzenie kopii filmowej musi być zgłoszone do Biura Festiwalu na piśmie przed następnym pokazem na kolejnym festiwalu lub, w przypadku braku kolejnych pokazów, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty jej zwrotu.

6. Wszystkie filmy prezentowane na Festiwalu zostaną odesłane najpóźniej do 15 września 2017 roku.

XIII. PROMOCJA I PUBLIKACJE FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO FESTIWALU:

1. Festiwal ma prawo do:
1.1. Użycia fragmentów filmu (nie dłuższych niż 3 minuty), trailerów i fotosów z filmu do celów promocyjnych i PR.
1.2. Umieszczania informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe itp.).
1.3. Korzystania z materiałów promocyjnych zarówno przed, podczas jak i po zakończeniu Festiwalu.

2. Zgłaszający filmy do Konkursu Filmów Krótkometrażowych wyrażają zgodę na 5 bezpłatnych projekcji filmów w pokazach laureatów organizowanych w Polsce i za granicą po zakończeniu Festiwalu. Dokładny harmonogram pokazów zostanie przesłany do twórców filmu.

XIV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W przypadku wątpliwości ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora Artystycznego Festiwalu.

2. Pytania dotyczące zgłaszania i selekcji filmów prosimy kierować pod adresem: entry@dwabrzegi.pl.

3. Konkurs Filmów Krótkometrażowych, którego warunki zostały określone przez Festiwal powyżej, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 62, poz. 341 z późn. zm.).

4. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.

5. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące, na przetwarzanie przez Festiwal ich danych osobowych na potrzeby selekcji oraz w celach marketingowych Festiwalu. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

POBIERZ
DB_2017_REGULAMIN_FILM_PL_PDF

© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
Projekt i realizacja: Tomasz Żewłakow